Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Ubezpieczenia w LKJ "Ostroga" (I poł. 2006 r.) - komunikat Zarządu

Zarząd LKJ „Ostroga” Opole informuje, że stosownie do przepisów o obowiązku ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków osób:

 

· uprawiających sport kwalifikowany na podstawie licencji (art. 31 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, Dz. U. z 2005 r., nr 155, poz.1298),· uprawiających sport amatorsko bez licencji lecz według reguł jeździeckich (art.52 ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. z 2001 r., nr 81, poz.889 z póź. zm.)

 

zawodnicy oraz osoby uczestniczące w jeździe konnej w Klubie, objęte są następującymi umowami ubezpieczenia:

 

1. Pomiędzy PZU S.A. a Radą Główną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe (Umowa ubezpieczenia Nr 01-10/778/84,56/2/2006): Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT”

 

Zakres podmiotowy ubezpieczenia ($2)

Ochroną ubezpieczeniową PZU S.A. zostają objęci:

· członkowie ludowych klubów sportowych (LKS) i ludowych zespołów sportowych (LZS), uczniowskich klubów sportowych (UKS), uczniowsko-ludowych klubów sportowych (ULKS) i innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia LZS, pod warunkiem posiadania ważnych legitymacji członkowskich

· trenerzy, instruktorzy, sędziowie oraz osoby obsługujące imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne Zrzeszenia LZS

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia ($4)

· Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność PZU S.A. za trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków jakie mogą wydarzyć się Ubezpieczonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej, tzn. uczestnictwem w treningach, zgrupowaniach, imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zawodach, obozach organizowanych i przygotowywanych przez jednostki organizacyjne Zrzeszenia LZS oraz innych imprezach, do udziału w których zawodnik jest statutowo zobowiązany przez swoje macierzyste jednostki lub struktury Zrzeszenia LZS

· Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte są ponadto wypadki, jakim mogą ulec ubezpieczone osoby w czasie podróży w celu wzięcia udziału w treningach, zgrupowaniach, imprezach, obozach organizowanych przez jednostki organizacyjne Zrzeszenia LZS oraz innych imprezach, do udziału w których zawodnik jest statutowo zobowiązany przez swoje macierzyste jednostki lub struktury Zrzeszenia LZS oraz w drodze powrotnej. Odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się wówczas od chwili wyjścia osoby ubezpieczonej z domu a kończy z chwilą powrotu do domu

· PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej jednostkom organizacyjnym Zrzeszenia LZS w zakresie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez sportowych organizowanych w ramach ich statutowej działalności.

 

PZU S.A. zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Sumy ubezpieczenia ($ 5.)

· 2 5000 zł – na wypadek śmierci

· 5 000 zł – na wypadek 100%-owego trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

2. Pomiędzy PZU S.A. a LKJ „Ostroga” (Umowa ubezpieczenia Seria A Nr 0048953/2006): Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT” (grupa stat. 84), wariant I, ubezpieczenie zbiorowe, liczba ubezpieczonych osób 20*, forma bezimienna, czas ochrony: ograniczony bez drogi**

 

Zakres podmiotowy ubezpieczenia ($5)

Ochroną ubezpieczeniową PZU S.A. zostają objęci:

· Zawodnicy klubów, związków i organizacji sportowych

· Osoby biorące czynny udział w imprezach sportowych

· Osoby uprawiające rekreację ruchową

· Osoby związane z kulturą fizyczną

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia ($6)

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu

Suma ubezpieczenia

· 2000 zł. - na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu dla każdej ubezpieczonej osoby

 

Uwaga:

*liczba ubezpieczonych osób 20 oznacza, że odpowiedzialnością PZU S.A. objęte są osoby uczestniczące w zajęciach jazdy konnej, w zawodach, treningach, zgrupowaniach, imprezach, obozach itp. w grupie nie przekraczającej 20 osób

** czas ochrony: ograniczony bez drogi oznacza, że ubezpieczenie dotyczy jeźdźców, którzy ulegli wypadkowi na terenie Klubu

 

Informacja dla zawodników:

Ze względu na stosunkowo niskie sumy ww ubezpieczeń, Zarząd LKJ „Ostroga” sugeruje zawodnikom rozważenie propozycji Polskiego Związku Jeździeckiego skorzystania z indywidualnego ubezpieczenia, którego korzystne warunki zostały wynegocjowane w trójstronnym porozumieniu ( PZJ , TUiR Warta oraz MGZ Gama). Proponowane ubezpieczenie dotyczy jeźdźców sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym: zawodach szczebla centralnego oraz zawodach regionalnych i niższego szczebla. Przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł składka wynosi 66 zł za 1 osobę rocznie. Ubezpieczenie takie będzie ważne z aktualną licencją PZJ (wpłaty składki ubezpieczeniowej wraz z opłatami za licencje). Zawodnicy biorący udział jedynie we współzawodnictwie regionalnym, nie posiadający licencji PZJ tylko WZJ, powinni skontaktować się z Firmą Gama przed ewentualnym opłaceniem składki. Ta forma ubezpieczenia wymaga potwierdzenia licencji przez PZJ lub WZJ, a polisa jest ważna tylko z aktualną licencją.

Więcej informacji o proponowanym przez PZJ ubezpieczeniu:

http://www.polishprestige.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=99

 

Komunikat przygotowała:

 

Lidia Twardowska-Gajda

Członek Zarządu ds. Rekreacji